ZDROWIE PUBLICZNE

DRUGI WSPÓLNOTOWY PROGRAM DZIAŁANIA W DZIEDZINIE ZDROWIA
2008-2013<Program w dziedzinie zdrowia - Roczny plan pracy na 2013 Plan pracy na 2013 rok kliknij dla Programu w dziedzinie zdrowia został przyjęty w dniu 28 listopada 2012 roku. Został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 8 grudnia 2012 roku na podstawie odniesienia C378.

Priorytety na rok 2013: Plan przewiduje również wspieranie wdrażania prawodawstwa w następujących obszarach ZZaproszenie do składania wniosków dotyczących projektów, konferencji i dotacji na działanie organizacji zostały opublikowane na stronie internetowej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów (EAHC) -
hhttp://ec.europa.eu/eahc/news/news193.html


Plan Pracy na 2012 rok Wspólnotowego Programu Zdrowia Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów ogłosiła 8.12.2011. Termin składania propozycji upłynął 9 marca 2012 roku.

wersja polska http://ec.europa.eu/eahc/documents/health/calls/2012/WP2012_pl.pdf

wersja angielska http://ec.europa.eu/eahc/documents/health/calls/2012/WP2012_en.pdf

Plan Pracy 2012 kładzie większy nacisk i zawiera największe środki na współpracę z krajami członkowskimi - 8,95 mln EUR przeznaczono na realizację pięciu Wspólnych Działań.

http://ec.europa.eu/eahc/health/actions.html

Prezentacje z konferencji nt Wspólnych Działań dostępne są na stronie:
http://ec.europa.eu/eahc/news/Workshop_on_JA_2012.html

Zwiększono, w porównaniu z rokiem poprzednim, do 4,4 mln EUR środki przeznaczone na Granty Operacyjne dla organizacji pozarządowych oraz specjalistycznych sieci działających w ramach Zdrowia Publicznego.

http://ec.europa.eu/eahc/health/grants.html

Znacznie zwiększono, w porównaniu z rokiem poprzednim, kwotę przeznaczoną na dofinansowanie Projektów w ośmiu różnych obszarach. Przewidziano kwotę 13,17182 mln EUR.

http://ec.europa.eu/eahc/health/projects.html

Możliwe będzie przeznaczenie 0,8 mln EUR na dofinansowanie konferencji,

http://ec.europa.eu/eahc/health/conferences.htm

W ciągu roku 2012 przewiduje się ogłoszenie wielu przetargów na wykonanie usług.


Opublikowano listę projektów, wykaz konferencji, grantów operacyjnych oraz dofinansowywanych Wspólnych działań w ramach Planu Pracy na 2010 rok a także listy rezerwowe i propozycji odrzuconych

Bliższe informacje http://ec.europa.eu/eahc/index.html


Informacje o przetargach ogłaszanych przez Agencje:

EAHC manages a mailing list to which all who would like to be informed whenever calls for tender are launched can sign-up by sending an e-mail to: EAHC-HP-TENDER@ec.europa.eu

The call for tenders are announced on / the tender documents available from the EAHC web-site under: http://ec.europa.eu/eahc/health/tenders.html


Program drugiego wspólnotowego programu działań w dziedzinie zdrowia
wersja angielska
wersja polska

Plan pracy drugiego wspólnotowego programu działań w dziedzinie zdrowia na rok 2009 - treść

Komisja Europejska wybrała propozycje zgłoszone w 2009 r. do dofinansowania w ramach: projektów, konferencji, grantów operacyjnych oraz wspólnych działań
decyzja i tabele

Czym jest Program Zdrowia Publicznego?

Program Zdrowia Publicznego to główny instrument Komisji Europejskiej służący wdrażaniu strategii UE w dziedzinie zdrowia. Poprzez współfinansowanie projektów i innych działań program ma na celu poprawę poziomu fizycznego i psychicznego zdrowia obywateli UE jak również zredukowanie nierówności w tym zakresie pomiędzy członkami Unii. W szczególności program wspiera działania promujące zdrowie oraz profilaktyczne, które stanowią główne czynniki determinujące zdrowie.

Program Zdrowia Publicznego jest wdrażany zgodnie z rocznymi Planami Pracy, przyjmowanymi przez Komisję Europejską. W planach tych określane są priorytety, podejmowane działania oraz przyznawane środki na poszczególne lata.

Program wszedł w życie 1 stycznia 2008 roku. Jest kontynuacją pierwszego Programu w Dziedzinie Zdrowia Publicznego na lata 2003-2008, w ramach którego sfinansowano ponad 300 projektów oraz innych działań.

Podstawą prawną Programu jest Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1350/2007/WE z dnia 23 października 2007 r. ustanawiająca Drugi Wspólnotowy Program Działań w Dziedzinie Zdrowia na lata 2008-2013.

Budżet Programu to 321 500 000 euro. Wspólnotowy program zdrowia publicznego na lata 2008-2013 ma wspierać i wzbogacać państwowe polityki poszczególnych krajów członkowskich oraz zwiększać solidarność i pomyślność w Unii Europejskiej poprzez ochronę i promocję zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Wdrażanie Programu powierzono The Executive Agency for Health and Consumers (EAHC) dawniej Public Health Executive Agency (PHEA) w Luksemburgu.

Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia zostało wyznaczone jako Krajowy Punkt Kontaktowy (The National Contact Point) Programu w Polsce.

Celami Programu są:

 1. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli poprzez:
 2. Promocja zdrowia i redukcja nierówności w zakresie zdrowia poprzez:
 3. Generowanie i rozpowszechnianie informacji i wiedzy na temat zdrowia poprzez

Nowy program zakłada współudział i konsultacje z wszystkimi partnerami społecznymi zainteresowanymi tematem zdrowia publicznego.

Mechanizmy Finansowania

Aby zapewnić pełne uczestnictwo w Programie organizacji promujących zdrowie zgodnie z celami programu proponowane są następujące mechanizmy finansowania:

Granty operacyjne oraz wspólne działania będą wdrażane po raz pierwszy w 2008r. Zmniejszenie budżetu przeznaczonego na dofinansowanie projektów w ramach Zaproszenia do składania propozycji oraz zwiększenie znaczenia działań przetargowych i innych mechanizmów finansowania ma na celu zmaksymalizowanie efektywności i wartości dodanej finansowanych działań oraz zapewnienie bezpośredniego kierowania środków na osiągnięcie celów Programu.

Kryteria uczestnictwa

Jest wiele dostępnych mechanizmów dla wnioskodawców pragnących wziąć udział w Programie zdrowia publicznego. Publikowana raz na rok Decyzja Komisji określa na dany rok Plan Prac (Work Plan), szczegółowe kryteria oraz zasady udziału w Programie dotyczące poziomów dofinansowania. Plan Pracy na rok 2008 w ramach nowego Programu (2008-2013) został opublikowany Decyzją Komisji z dnia 27 lutego 2008.

 1. Współfinansowanie projektów lub innych działań zmierzających do osiągnięcia celu Programu.

  Finansowanie projektów może wynosić zasadniczo 60% kosztów kwalifikowalnych danego projektu. Odbiorca grantu jest właścicielem wytworzonych rezultatów projektu, lecz musi udostępnić je gdy Komisja tego zażąda. Nabór wniosków o współfinansowanie ogłaszany jest corocznie przez Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i Konsumentów ( Executive Agency for Health and Consumers.

 2. Współfinansowanie kosztów operacyjnych organizacji pozarządowych lub sieci wyspecjalizowanych

  Komisja może zdecydować o zwrocie kosztów podstawowych organizacji pozarządowej działającej na poziomie europejskim lub wyspecjalizowanej sieci. Organizacje muszą być niezależne od grup przemysłowych, nie mogą też reprezentować ich interesów. Muszą być także obecne w co najmniej połowie państw członkowskich i mieć zasięg równomierny geograficznie. Współfinansowanie Wspólnoty może wynosić do 60%. Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów ( Executive Agency for Health and Consumers) ogłasza nabór wniosków w tym obszarze.

 3. Ogłaszanie przetargów

  Komisja ogłasza przetargi na zakup sprzętu i usług (np. specjalistycznych badań) w ramach Programu. Koszty tych zakupów pokrywane są w całości przez Komisję, zgodnie z warunkami umowy. Ogłoszenia o przetargach ukazują się przez cały rok na stronie Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów ( Executive Agency for Health and Consumers). Bliższy opis znajdą Państwo w Planie Prac.

ZDROWIE PUBLICZNE

I PROGRAM W DZIEDZINIE ZDROWIA PUBLICZNEGO
(LATA 2003-2008)


Podstawą prawną tego programu była Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1786/2002 z dnia 23 września 2002 r. przyjmująca program działań Wspólnoty w obszarze zdrowia publicznego na lata 2003-2008, która weszła w życie w dniu opublikowania. Realizacja programu rozpoczęła się 1 stycznia 2003 roku. Budżet programu został ustalony na 312 milionów EUR.

Cele Główne Programu zwane Nurtami są następujące:

 1. Poprawa informacji i wiedzy celem rozwoju obszaru zdrowia publicznego (m.in. budowa baz danych i system ich przekazywania).
 2. Zwiększenie zdolności szybkiego reagowania w sposób skoordynowany na zagrożenia zdrowotne.
 3. Promocja zdrowia i zapobieganie chorobom poprzez oddziaływanie na czynniki determinujące zdrowie w ramach polityki we wszystkich obszarach

Projekt oceniany jest według trzech rodzajów kryteriów:

 1. kryteria wyłączenia (ocena spełnienia warunków- exclusion criteria)

 2. kryteria selekcji (ocena zdolności aplikanta- selection criteria)

 3. kryteria przyznania (ocena jakości w odniesieniu do kosztów projektu- award criteria)

W opracowanym przez Komisję Europejską dokumencie Plan Prac na rok 2006 zawarte są następujące 3 grupy działań:

 1. Informacja o zdrowiu: Rozwój i koordynacja systemu informacji zdrowotnej i wiedzy; Działanie systemu systemu informacji zdrowotnej i wiedzy; Opracowanie mechanizmów raportowania i analizy zagadnień zdrowotnych oraz tworzenie raportów o zdrowiu publicznym; Opracowanie strategii oraz mechanizmów zapobiegania, wymiany informacji na temat zapobiegania oraz przeciwdziałania (responding) zagrożeniu chorobami nie zakaźnymi, włączając zagrożenia zdrowia o charakterze płciowym (gender-specific) oraz rzadko występujących chorób; e-Zdrowie; Wspieranie wymiany informacji i doświadczeń na temat dobrej praktyki; Ocena wpływu na zdrowie; Współpraca pomiędzy Państwami Członkowskim;
 2. Reagowanie w szybki i skoordynowany sposób na zagrożenie zdrowotne: Nadzór; Wymiana informacji w zakresie strategii szczepień i immunizacji; Działania w odniesieniu do bezpieczeństwa zdrowotnego i gotowości Bezpieczeństwo krwi, tkanek i organów; Oporność na środki antybakteryjne; Wsparcie sieci laboratoriów; Budowanie zdolności;
 3. Czynniki determinujące zdrowie: Wspieranie kluczowych strategii Wspólnoty dotyczących substancji uzależniających (tytoń; alkohol; narkotyki); Zintegrowane podejście do stylów życia oraz zdrowia seksualnego i rozrodczości; Działania w zdrowiu publicznym dotyczące szerszych determinantów zdrowotnych; Zapobieganie chorobom i urazom; Genetyczne determinanty zdrowia; Budowanie zdolności.


Strona Komisji Europejskiej poświęcona Zdrowiu Publicznemu:
http://europa.eu.int/comm/health