Program - Środki Przejściowe (ang. Transition Facility)

W pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej Polska kontynuowała proces wzmacniania administracji i wymiaru sprawiedliwości oraz wdrażania prawodawstwa Unii Europejskiej (acquis). Środki finansowe dla programu Środki Przejściowe (ang. Transition Facility) zostały zagwarantowane Polsce na podstawie Art. 34 Traktatu Akcesyjnego. Stanowiły one przedłużenie pomocy udzielanej Polsce przed przystąpieniem w ramach programu Phare. Komisja Europejska przekazała stronie polskiej wkład finansowy w ramach środków przejściowych trzema Decyzjami Komisji o przyznaniu środków w ramach edycji 2004, 2005 i ostatniej 2006.

Zadania zatwierdzone przez Komisję Europejską w ramach fiszek projektowych w ramach poszczególnych edycji realizowano w latach 2004 - 2009. Zgodnie z ostatnią Decyzją Komisji z dnia 27 lipca 2006 r. termin wykonania umów upłynął 15 grudnia 2009 r.

W ramach Programu nie wspierano działań, które mogłyby być finansowane z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Społecznego oraz innych programów, dostępnych dla polskich instytucji po akcesji.

Propozycje projektów były analizowane pod kątem ich zgodności z priorytetami zapisanymi w "Kompleksowym Raporcie Monitorującym Komisji Europejskiej w sprawie przygotowań Polski do członkostwa". Program realizowano przy pomocy instrumentów takich, jak:

Edycja "Transition Facility" 2004

W ramach Decyzji Komisji z dnia 29/XI/2004 r. zostało zrealizowanych 8 projektów na rzecz obszaru ochrony zdrowia:

 1. Wzmocnienie nadzoru nad produktami leczniczymi, utworzenie Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek. Beneficjent – Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek ,
 2. Poprawa urzędowej kontroli żywności przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Beneficjent – Główny Inspektorat Sanitarny,
 3. Administracyjne wzmocnienie nadzoru nad jakością produktów leczniczych. Beneficjent – Główny Inspektorat Farmaceutyczny,
 4. Przygotowanie do wdrożenia pakietu legislacyjnego REACH. Beneficjent – Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych,
 5. Przygotowanie wewnętrznych procedur i instrumentów polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych do zastosowania regulacji wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego VITAPOL. Beneficjent – Narodowy Fundusz Zdrowia,
 6. Wsparcie dla regionalnej i lokalnej społeczności do przeciwdziałania narkomanii na szczeblu lokalnym. Beneficjent – Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,
 7. Doskonalenie systemu informacyjnego o jakości wody do picia. Beneficjent – Główny Inspektorat Sanitarny,
 8. Budowa systemu zarządzania listami oczekujących w Polsce. Beneficjent – Ministerstwo Zdrowia.


Edycja "Transition Facility" 2005

W ramach Decyzji Komisji z dnia 02/VIII/2005 r. zostało zrealizowanych 6 projektów na rzecz obszaru ochrony zdrowia:

 1. Wzmocnienie nadzoru państwowego i systemu monitorowania narażenia na oddziaływanie pól elektromagnetycznych. Beneficjent - Główny Inspektorat Sanitarny,
 2. Przejrzystość decyzji państwowego systemu opieki zdrowotnej w sprawie zwrotu kosztów lekarstw. Beneficjent – Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych,
 3. Ocena istniejących substancji czynnych oraz rejestracja i nadzorowanie produktów biobójczych. Beneficjent – Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 4. Możliwości rozwoju w dziedzinie zdrowia środowiskowego. Beneficjent – Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera,
 5. Rozszerzenie systemu nadzoru sanitarnego w dziedzinie jakości wody. Beneficjent – Główny Inspektorat Sanitarny,
 6. Wzmocniona kontrola bezpieczeństwa żywności w dziedzinie napromieniowanych środków spożywczych. Beneficjent – Główny Inspektorat Sanitarny.


Edycja "Transition Facility" 2006

W ramach Decyzji Komisji z dnia 27/VII/2006 r. zostało zrealizowanych 8 projektów na rzecz obszaru ochrony zdrowia:

 1. Wzmocnienie nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi w Polsce. Beneficjent – Główny Inspektorat Sanitarny,
 2. Poprawa wdrażania nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Beneficjent – Główny Inspektorat Sanitarny,
 3. Szkolenia z zakresu monitorowania jakości wody dla przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Beneficjent – Główny Inspektorat Sanitarny,
 4. Opracowanie krajowych procedur dotyczących wprowadzenia do obrotu produktów biobójczych. Beneficjent - Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 5. Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia. Beneficjent – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
 6. Wzmocnienie zdolności i możliwości interdyscyplinarnego laboratorium w Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek dla zapewnienia i kontroli jakości tkanek ludzkich używanych do przeszczepiania. Beneficjent – Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek,
 7. Wsparcie krajowych i lokalnych społeczności w zapobieganiu uzależnieniom od narkotyków na poziomie lokalnym - kontynuacja. Beneficjent – Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,
 8. Rozwój kontroli instytucjonalnej nad bezpieczeństwem i jakością krwi ludzkiej i jej składnikami. Beneficjent – Instytut Hematologii i Transfuzjologii.