7 Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) na lata 2007 - 2013 o budżecie prawie 54 miliardów euro jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim, składającym się z czterech programów szczegółowych: ZDROWIE
Budżet 6,1 mld euro na lata 2007 - 2013.

Termin naboru wniosków oraz aktualne informacje dotyczące ogłaszanych przez KE zaproszeń do składania wniosków w 7PR w obszarze Zdrowie znajdują się na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego.

CELE
Celem działań w obszarze tematycznym ZDROWIE jest poprawa stanu zdrowia obywateli oraz zwiększanie konkurencyjności i pobudzanie innowacyjności europejskiego przemysłu i przedsiębiorstw w sektorze zdrowia, przy jednoczesnym zajęciu się globalnymi kwestiami zdrowotnymi, w tym pojawiającymi się epidemiami. Nacisk zostanie położony na tzw. translational research (przekładanie podstawowych odkryć naukowych na zastosowania kliniczne, w tym naukowe zatwierdzanie wyników doświadczeń), rozwój i zatwierdzanie nowych terapii, metod promowania zdrowia oraz profilaktyki, w tym propagowania zdrowego trybu życia wśród osób starszych, narzędzi diagnostycznych i technologii medycznych, jak również zrównoważone i sprawnie działające systemy opieki zdrowotnej.

Działania przewidziane przez obszar Zdrowie to:BENEFICJENCI:

Zarówno osoby fizyczne oraz osoby prawne powołane na mocy prawa krajowego obowiązującego w miejscu ich siedziby, na mocy prawa wspólnotowego lub prawa międzynarodowego. Przykładowymi jednostkami biorącymi udział w projektach są:
7PR jest otwarty dla uczestników z całego świata, przy czym istnieje kilka kategorii krajów, w stosunku do których stosowane są różne wymogi. Zasady ich uczestnictwa określone są w programach pracy i zaproszeniach do składania wniosków.

Ogólne informacje dotyczące zasad uczestnictwa w 7. Programie Ramowym znajdują się w dokumencie KE zatytułowanym Zasady uczestnictwa (Rules for participation)

Projekty o dofinansowanie ze środków 7. PR należy przesyłać do KE drogą elektroniczną za pomocą systemu EPSS - Electronic Proposal Submission Service

Krajowym Punktem Kontaktowym dla 7 PR w Polsce jest:
Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Adres:
Ul. Żwirki i Wigury 81
02-091 Warszawa
tel.: +48-22-828-7483
tel.: +48-22-828-7486
http://www.kpk.gov.pl
e-mail: kpk@kpk.gov.pl