Instrument Finansowy LIFE +

LIFE + jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się na dofinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony przyrody. W ramach LIFE+ nie mogą być dofinansowane projekty, które spełniają kryteria kwalifikacyjne innych wspólnotowych instrumentów finansowych lub otrzymują pomoc udzielaną na ten sam cel w ramach tych instrumentów.

Budżet programu LIFE+ na lata 2007-2013 wynosi 2 143 000 000 euro.

Komponenty LIFE +

Program LIFE + podzielony jest na trzy komponenty tematyczne:
  1. Przyroda i różnorodność biologiczna,
  2. Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska,
  3. Informacja i komunikacja.
Informacja:

Wśród projektów przekazanych do Komisji Europejskiej w ramach naboru 2008 znajdują się 2 projekty zgłoszone przez Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera: Więcej informacji na temat Instrumentu Finansowego LIFE+ znaleźć można na stronie internetowej: http://http://www.nfosigw.gov.pl/life