PROGRAM LEONARDO DA VINCI NA LATA 2007 - 2013


Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme).

Jest realizowany od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 r.

Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie (v.pol)

Program Leonardo da Vinci wcześniej istniał jako samodzielny program o takiej samej nazwie i polskie instytucje mogły z niego korzystać już od 1998 roku.

Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich, a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Rozwój innowacji i modernizacja systemów kształcenia ustawicznego jest realizowana w ramach tzw. projektów tematycznych, natomiast wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy odbywa się w ramach projektów wymian i staży.

Nowością w programie są tzw. Projekty Partnerskie Leonardo (od 2008 roku).

Projekty dają uczestnikom możliwość nawiązania współpracy międzynarodowej i organizacji wyjazdów na staże zagraniczne, pozwalają doskonalić warsztat metodyczny nauczycielom, trenerom i instruktorom.

Istnieje również możliwość uzyskania dofinansowania na przygotowanie projektu (Wizyty Przygotowawcze).

Ofertę możliwości podnoszenia kwalifikacji kadry zarządzającej edukacją i kształceniem ustawicznym uzupełniają także Wizyty Studyjne.

Za wdrażanie programu Leonardo da Vinci w Polsce odpowiada Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa, tel.022-622-37-12), której - decyzją Ministra Edukacji Narodowej - powierzono rolę Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie. /p

W ramach programu Leonardo da Vinci instytucja czy organizacja szuka zagranicznych partnerów, którzy będą zainteresowani podjęciem współpracy, a następnie zgłasza swój pomysł na konkurs projektów. Jeśli projekt zostanie zatwierdzony - otrzymuje dotację. Projekty oceniają eksperci krajowi i unijni. Wysokość dofinansowania dla wykonawców projektów może wynosić nawet 100% kosztów.

Wnioski mogą składać: szkoły zawodowe, instytucje kształcenia, ustawicznego, firmy szkoleniowe, przedsiębiorstwa, partnerów społecznych i ich organizacje, organizacje branżowe, izby przemysłowo-handlowe, podmioty świadczące usługi doradztwa zawodowego i poradnictwa, ośrodki badawcze, organizacje non-profit i organizacje pozarządowe ("NGO").

Informacje o Programie Leonardo da Vinci można znaleźć tutaj:

http://http://www.leonardo.org.pl

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/leonardo_en.html