Partnerstwo Północnego Wymiaru
w Dziedzinie Zdrowia i Opieki Społecznej
Folder informacyjny NDPHS
VI Coroczna Konferencja Partnerstwa - komunikat prasowy
Projekt "ImPrim"
Projekt - Baza Danych Partnerstwa


Informacje ogólnePartnerstwo Wymiaru Północnego w Dziedzinie Zdrowia i Opieki Społecznej, (Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being, NDPHS) to jedno z kilku Partnerstw, działających w ramach Wymiaru Północnego - politycznej płaszczyzny stworzonej dla pogłębienia współpracy pomiędzy państwami UE, Rosją, Norwegią i Islandią.

Partnerstwo ustanowiono na mocy Deklaracji Ministrów Zdrowia regionu, podpisanej 27 października 2003 roku na konferencji w Oslo. Stanowi ono międzynarodowy mechanizm, którego celem jest propagowanie stałego rozwoju w obszarze Wymiaru Północnego poprzez działania służące poprawie zdrowia i warunków społecznych ludności, m.in. w zakresie promocji zdrowych stylów życia, walki z uzależnieniami oraz HIV/AIDS, włączenia społecznego i zdrowia w miejscu u pracy.

Obecnie Partnerstwo liczy 20 Partnerów::

- 11 państw: Estonia, Finlandia, Islandia, Kanada, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja, Szwecja;
- Komisja Europejska,
- 8 organizacji: Euro-Arktyczna Rada Barentsa (Barents Euro-Arctic Council, BEAC), Subregionalna Współpraca Państw Morza Bałtyckiego (Baltic Sea States Subregional Co-operation, BSSSC), Rada Państw Morza Bałtyckiego (RPMB), Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (International Organisation for Migration, IOM) Nordycka Rada Ministrów (Nordic Council of Ministers, NCM), Wspólny Program Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, UNAIDS), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

Działalność NDPHS poprzez przyczynianie się do wzmożonej współpracy w dziedzinie rozwoju zdrowotnego i społecznego, pomoc w ustalaniu priorytetów z zakresu zdrowia oraz wzmocnienie koordynacji międzynarodowych działań ma służyć dwóm priorytetowym celom:


Organami Partnerstwa są:

Coroczna Konferencja Partnerstwa (Partnership Annual Conference, PAC) - odbywa się raz na rok, na zmianę na poziomie ministerialnym lub wyższych przedstawicieli; jako najwyższe ciało zatwierdza prace CSR, jest forum wymiany opinii politycznych dotyczących działalności Partnerstwa i kierunków jego rozwoju.

Komitet Wyższych Przedstawicieli (Committee of Senior Representatives, CSR) - spotkania CSR odbywają się zwykle dwa razy w roku i mają na celu wymianę opinii, podejmowanie decyzji w kwestiach proceduralnych, organizacyjnych i finansowych oraz w sprawach dotyczących funkcjonowania grup eksperckich, przygotowanie dokumentów i propozycji dla PAC. Stałym przedstawicielem Polski w Komitecie jest Pani Jadwiga Jaszczyk, Dyrektor Biura Do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.

Grupy eksperckie, które zapewniają merytoryczne wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu wspólnych działań prowadzonych w ramach Partnerstwa, a także służą wzmocnieniu współpracy pomiędzy Partnerami. Rozumie się przez to m.in. podejmowanie działań na rzecz realizacji celów i priorytetów NDPHS. W związku z przyjęciem nowej Strategii Partnerstwa, CSR podczas swojego XVII posiedzenia w czerwcu 2010r. zdecydował o reformie systemu Grup Eksperckich Partnerstwa oraz o powołaniu nowych Grup Eksperckich i Grup Zadaniowych. Zgodnie z nowym systemem Grupy Eksperckie i Zadaniowe są powoływane na określony okres w celu realizacji określonych zadań. Duży nacisk kładzie się obecnie na opracowywanie przez Grupy konkretnych, przynoszących wymierne rezultaty projektów.
Obecnie w ramach Partnerstwa działają:

Sekretariat - zapewniający administracyjne i analityczne wsparcie CSR i grup eksperckich. Szefem Sekretariatu jest Pan Marek Maciejowski.


Kontakt:

Przedstawiciel Polski w Komitecie Wyższych Przedstawicieli
Pani Jadwiga Jaszczyk
Dyrektor
Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia
Tel. (22) 658 10 88
fax: (22) 658 26 17
E-mail: bpz@bpz.gov.pl

NDPHS Secretariat
P.O. Box 2010
SE-103 11 Stockholm
SWEDEN
Tel. (centrala): +46 8 4401920
Faks: +46 8 4401944
E-mail: secretariat@ndphs.org

Szef Sekretariatu
Pan Marek Maciejowski
Tel: +46 8 440 1938
E-mail: marek.maciejowski@ndphs.org

Strona: www.ndphs.org